1177 Vårdcentral Läkarmottagning 1177 Barnavårdscentralen Lille Skutt

Har du några frågor?

Vi är med i Region Uppsalas pilotprojekt

med fokus på speciella äldremottagningar för målgruppen 75 år och äldre, som har eller riskerar att få stora vårdbehov. Bakgrunden är (enligt ärendets handlingar) att antalet äldre personer med stora behov av vård och omsorg förväntas att öka i framtiden. Hälso- och sjukvåden behöver därför ställas om för att bättre kunna svara upp mot dessa utmaningar och behov. Satsningen på särskilda mottagningar för äldre är ochså en del av reformen Effektiv och nära vård, som bland annat handlar om att arbeta mer förebyggande och samordnat, och om att stärka den nära vården så att inflödet av patienter till sjukhusen kan minska.

Detta är ett pilotprojekt under 2021-2022,

men planen är sedan att arbetssättet ska breddinföras på samtliga vårdcentraler i länet från och med 2023.

Vad som utgör en "äldre skör person"

räknas fram utifrån ett poängsystem, där poäng ges för sådant som:

fem eller fler förskrivna läkemedel

två kroniska diagnoser eller fler

diagnos kopplad till psykisk ohälsa

dålig njurfunktion

antal besök till vårdcentralen

Vi är ca 17 vårdcentraler som ingår i pilotprojektet och vi tycker det är spännande projekt att vara med i och kommer med stort engagemang att arbeta med att utveckla vården för den här patinetgruppen.